1.พนักงานทั่วไป
- ทำความสะอาด กวาดขยะ  จัดสวน และอื่นๆ
- ค่าแรง 330 - 400  บาท/วัน
- ขยัน  ซื่อสัตย์  และอดทน
- ทำงานกลางแจ้งได้  และ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Visitors: 146,957